0915.916.915

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn

Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ thông báo Kết luận thanh tra như sau:

thanh tra chinh phu cong bo ket luan viec co phan hoa cang quy nhon hinh 1
Cần cẩu ở cảng Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Niên.

I. NỘI DUNG THANH TRA

Thanh tra toàn diện việc chấp hành 1 số quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (TNHH MTV) Cảng Quy Nhơn, việc thực hiện thoái vốn nhà nước ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, bao gồm: chủ trương cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; việc xác định, phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa; việc thẩm định, phê duyệt giá cổ phần để thoái vốn nhà nước; việc chọn lọc nhà đầu tư chiến lược; việc thi công, phê duyệt và tổ chức thực hiện Phương án cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước…; phân tách tình hình vận hành sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

II. ƯU ĐIỂM, TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM, VI PHẠM PHÁT HIỆN QUA THANH TRA

– Theo Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, theo đây Cảng Quy Nhơn là cảng đầu mối khu vực (loại I), cảng tổng hợp quốc gia, là cảng chính trong hệ thống cảng biển Việt Nam.

– Ngày 04/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 276/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam GĐ 2012-2015, theo đây GĐ 2012-2015 thực hiện cổ phần hóa 11 doanh nghiệp cảng biển, Tổng doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam (Vinalines) nắm giữ 75% vốn điều lệ ở 09 doanh nghiệp, trong đây có Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn.

– Cảng Quy Nhơn do Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn quản lý có 03 cầu cảng có tổng chiều dài là 824m (Cầu 5.000 DWT được thi công trước năm 1975; Cầu 10.000 DWT là bến nhô, thi công năm 1995; Cầu 30.000 DWT thi công năm 2004). Khi thực hiện cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn có vốn điều lệ là 192,579 tỷ đồng do Vinalines có 100%.

– Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 747/TTg-ĐMDN ngày 27/5/2013 cho phép cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn theo phương thức Nhà nước (Vinalines) nắm giữ 49% vốn điều lệ, 1 số nhà đầu tư trong nước nắm giữ 51% vốn điều lệ và Văn bản số 1652/TTg-ĐMDN ngày 08/9/2014 cho phép phân phối hết 49% vốn do Vinalines đang nắm giữ ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cho 1 số nhà đầu tư trong nước; Bộ GTVT đã chỉ đạo Vinalines thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở Cảng Quy Nhơn.

– Giá trị thực ở của doanh nghiệp ở thời điểm 31/3/2013 để cổ phần hóa là 513,823 tỷ đồng; nợ phải trả là 109,723 tỷ đồng;giá trị vốn nhà nước theo sổ kế toán là 192,579 tỷ đồng, giá trị thực ở vốn nhà nước xác định lại là 404,099 tỷ đồng, tăng 211,52 tỷ đồng so có giá trị trên sổ sách kế toán.

– Tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 40.409.950 cổ phần, trong đây: Nhà nước (Vinalines) nắm giữ 30.307.462 cổ phần (75% vốn điều lệ), phân phối cho 1 số nhà đầu tư 10.102.488 cổ phần (25% vốn điều lệ).

– Ngày 12/9/2013, Sở chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phân phối đấu giá cổ phần Cảng Quy Nhơn, giá đấu thành công: cao nhất là 20.000 đồng/cổ phần, thấp nhất là 12.200 đồng/cổ phần, bình quân là 12.792 đồng/cổ phần.

– Tổng số tiền Vinalines thu được từ việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và thoái hết 75,01% vốn đầu tư ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là 536,9 tỷ đồng.

Qua thanh tra cho thấy, trong việc cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở Cảng Quy Nhơn, Bộ Giao thông vận tải, Vinaline, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc, Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và 1 số cơ quan, đơn vị có liên quan đã để xảy ra các mặt không tốt, vi phạm sau đây:

1. Việc đề xuất, tham mưu, chọn lọc mật độ vốn do Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và thoái vốn nhà nước ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã có các mặt không tốt, vi phạm sau:

– Đối có UBND tỉnh Bình Định: Việc UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ GTVT, Thủ tướng Chính phủ cho phép cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn theo hướng Nhà nước nắm giữ 49% vốn điều lệ (ở Văn bản số 1115/UBND-KTN ngày 04/4/2013), sau đây tiếp tục đề nghị Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phân phối hết 49% vốn nhà nước ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (ở Văn bản số 628/UBND-TH ngày 25/02/2014), và việc Bí thư Tỉnh ủy Bình Định có Văn bản số 1062-CV/TU ngày 13/7/2015 đề nghị Bộ GTVT chỉ đạo đẩy nhanh công đoạn phân phối trọn vẹn 49% cổ phần của Nhà nước ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là không đúng tính năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, không đúng có Đề án tái cơ cấu Vinalines GĐ 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo đây cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ. Trách nhiệm thuộc về 1 số lãnh đạo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010 – 2015.

– Đối có Bộ Giao thông vận tải: Với vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông, vận tải, là cơ quan đại diện chủ có nhà nước đối có Vinalines nhưng chưa làm đúng tính năng, nhiệm vụ, đã có các vi phạm sau:

+ Việc Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Nhà nước nắm giữ 49% vốn điều lệ (ở Văn bản số 2900/BGTVT-QLNN ngày 04/4/2013); sau đây, lại tiếp tục đề nghị Thủ tướng cho phép Vinalines chuyển nhượng hết 49% vốn điều lệ ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn (ở Văn bản số 2342/BGTVT-QLDN ngày 07/3/2014, số 9210/BGTVT-QLDN ngày 05/9/2014) là không đúng có Đề án tái cơ cấu Vinalines GĐ 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013, trong đây cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ.

+ Khi đề xuất chuyển nhượng hết 49% vốn nhà nước ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, mặc dù Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 2388/VPCP-ĐMDN ngày 22/4/2014 đề nghị Bộ GTVT bổ sung, giải trình các nội dung quan trọng mà Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đặt ra về kinh tế – an ninh – quốc phòng GĐ này và lâu dài cần phải được làm rõ khi đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phân phối hết 49% vốn nhà nước; mặc dù, Vinalines đã có Văn bản số 1874/HHVN-TC&QLVG ngày 02/6/2014 gửi Bộ GTVT báo cáo, phân tách về vai trò, tiềm năng của Cảng Quy Nhơn, lợi ích GĐ này và lâu dài của việc có 49% vốn so có việc phân phối hết và đề nghị được duy trì mật độ có 49% vốn điều lệ ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, nhưng Bộ GTVT đã không tham khảo, phân tách toàn diện các nội dung Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Vinalines đã nêu mà tiếp tục có Văn bản số 9210/BGTVT-QLDN ngày 05/9/2014 đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phân phối hết 49% vốn nhà nước ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn là thiếu căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, chưa thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và đại diện chủ có đối có Vinalines.

+ Chỉ đạo Vinalines về phương thức chuyển nhượng vốn nhà nước ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn không rõ ràng, thiếu nhất quán, ban đầu chỉ đạo phân phối đấu giá qua Sở chuyển nhượng chứng khoán, nhưng sau đây lại cho phép Vinalines phân phối cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp. Đáng chú tâm là việc Bộ GTVT đã ban hành 02 văn bản: Văn bản số 16937/BGTVT-QLDN ngày 27/12/2014 về chuyển nhượng 26,01% cổ phần và Văn bản số 6327/BGTVT-QLDN ngày 20/5/2015 về chuyển nhượng 49% cổ phần ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cho Công ty Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp khi không báo cáo, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép là trái thẩm quyền, vi phạm Điểm c Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối có doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; vi phạm Điểm a Khoản 2 Điều 11, Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính giải đáp thực hiện 1 số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP. Vì vậy, 02 văn bản này phải được tham khảo, hủy bỏ; 75,01% cổ phần Vinalines đã chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành phải được xử lý thu hồi về có Nhà nước. Trách nhiệm thuộc về tập thể, lãnh đạo và cá nhân có liên quan của Bộ Giao thông vận tải.

– Đối có Văn phòng Chính phủ:

Trên cơ sở đề nghị của Bộ GTVT, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu, đề xuất có Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 747/TTg-ĐMDN ngày 27/5/2013 về cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, trong đây mật độ vốn do Nhà nước nắm giữ là 49% vốn điều lệ; tiếp đây, mặc dù đề nghị của Bộ GTVT về việc cho phân phối hết 49% vốn nhà nước ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thiếu cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, nhưng Văn phòng Chính phủ vẫn trình Phó Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 1652/TTg-ĐMDN ngày 08/9/2014 cho phân phối hết 49% vốn nhà nước là không đúng có Đề án tái cơ cấu Vinalines GĐ 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 (Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn). Mặt khác, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu: sau cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở Cảng Quy Nhơn chưa niêm yết cổ phiếu trên phân khúc chứng khoán, không đúng quy định ở Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, làm hạn chế việc cổ phiếu Cảng Quy Nhơn hướng tới giá phân khúc, công khai, minh bạch; gặp khó, bất cập khi Nhà nước thực hiện thoái vốn đầu tư. Trách nhiệm đối có các mặt không tốt, vi phạm nêu trên thuộc về 1 số cá nhân có liên quan của Văn phòng Chính phủ.

2. Trong việc xác định GTDN để cổ phần hóa; việc thẩm định giá cổ phần để thoái vốn nhà nước ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn; việc phê duyệt GTDN, giá trị cổ phần đã có các mặt không tốt, vi phạm sau:

Việc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thuế ATC (ATC) xác định GTDN để cổ phần hóa, thẩm định giá cổ phần để chuyển nhượng 26,01% cổ phần; Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA) thẩm định giá cổ phần để chuyển nhượng 49% cổ phần:

– Công ty ATC:

+ Áp dụng biện pháp thống kê bí kíp để xác định chất lượng còn lại của 03 Cầu cảng, không thu thập hồ sơ, thông tin có liên quan để đánh giá, phân tách tình trạng chất lượng kỹ thuật thực ở của Cầu cảng so có 1 số cầu cảng đầu tư thi công mới trong thời gian thực hiện định giá là không thực hiện đúng quy định ở Điều 18 Thông tư số 202/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Khi tiến hành Phương pháp đánh giá kinh tế – kỹ thuật để xác định chất lượng còn lại của nhà cửa, vật thiết kế, ATC đưa ra mật độ chất lượng còn lại của kết cấu chính nhưng chưa vận dụng đầy đủ giải đáp ở Phụ lục số 01 Thông tư số 13/LB-TT ngày 18/4/1994 của Liên Bộ Xây dựng-Tài chính-Vật giá Chính phủ và Tiêu chuẩn thi công số 373:2006 “Chỉ dẫn phân tách mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà” ban hành kèm theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng.

+ Xác định giá trị máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, xếp dỡ: ATC xác định lại nguyên giá thực ở của tài sản theo giá phân khúc ở thời điểm 31/3/2013 theo giá trị trên sổ kế toán, không có thông tin chứng minh tài sản đây không có trên phân khúc hoặc không tìm thấy tài sản tương đương trên phân khúc; mặt khác, khi xác định chất lượng còn lại theo Phương pháp thống kê – bí kíp, ATC căn cứ vào thời gian sử dụng của tài sản mà không kết hợp có việc phân tách tình trạng tài sản; khi xác định chất lượng còn lại của tài sản theo Phương pháp đánh giá kinh tế – kỹ thuật, ATC không căn cứ giải đáp chuyên ngành kinh tế – kỹ thuật là không tuân thủ đúng Điểm b Mục 1.2 Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 202/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– ATC thẩm định giá để chuyển nhượng 26,01% cổ phần, CPA thẩm định giá để chuyển nhượng 49% cổ phần: Đã vận dụng từ Phương pháp so sánh trong nguyên tắc thẩm định giá, đưa ra 1 số công thức tính chưa được quy định cụ thể trong 1 số nguyên tắc thẩm định giá; không thực hiện đầy đủ 1 số nội dung khảo sát thực ở ở Cảng Quy Nhơn, không khảo sát tình trạng tài sản, thu thập số liệu về thông số của tài sản định giá là không thực hiện đúng quy định ở Mục 4 Phần II Tiêu chuẩn thẩm định giá số 05; vận dụng Phương pháp so sánh theo Tiêu chuẩn thẩm định giá số 07 để thẩm định giá theo biện pháp so sánh chỉ số giá/ lương (p/e) và chỉ số giá/ giá trị sổ sách (p/bv), nhưng không đánh giá thông tin, so sánh về các điểm tương tự và khác biệt, lợi thế và bất lợi của tài sản thẩm định giá có từng tài sản so sánh để có sự điều chỉnh mức giá của tài sản thẩm định giá mà chỉ so sánh có chỉ số trung bình ngành là không thực hiện đúng quy định ở Mục 9, Mục 10 Tiêu chuẩn thẩm định giá số 07.

Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, thẩm định giá cổ phần để chuyển nhượng cổ phần đã được HĐTV Vinalines phê duyệt.

Trách nhiệm chính đối có các mặt không tốt, vi phạm nêu trên thuộc về 1 số Công ty giải đáp (ATC, CPA) và 1 số thẩm định viên; ngoài ra, còn có phần trách nhiệm của HĐTV Vinalines, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, Tổ giúp việc trong việc thẩm định, phê duyệt giá trị doanh nghiệp, giá cổ phần.

3. Việc chọn lọc nhà đầu tư chiến lược; việc phân phối cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược sau khi đấu giá trên Sàn chuyển nhượng chứng khoán Hà Nội, đã có các mặt không tốt, vi phạm sau:

– Việc thi công, phê duyệt tiêu chí chọn lọc nhà đầu tư chiến lược khi cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn đã không cụ thể điều kiện, tính chất ngành nghề kinh doanh cảng biển, thực ở, Công ty Hợp Thành đã được chọn lọc là nhà đầu tư chiến lược nhưng thiếu bí kíp trong lĩnh vực cảng biển. Mặt khác, cam đoan của Công ty Hợp Thành chỉ nêu hỗ trợ doanh nghiệp cổ phần trong vận hành sản xuất kinh doanh, không cụ thể nội dung hỗ trợ theo quy định ở Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP. Trách nhiệm thuộc về Tổ giúp việc; Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và HĐTV Vinalines, trong đây trách nhiệm chính thuộc về: Tổ trưởng Tổ giúp việc; Trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa và nguyên Chủ tịch HĐTV Vinalines.

– Việc chuyển nhượng cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa, Công ty Hợp Thành (Nhà đầu tư chiến lược) đã chậm chi trả tiền mua cổ phần có số tiền 46.843,272 triệu đồng (chi trả chậm 02 ngày có số tiền 18.900 triệu đồng, chậm 12 ngày có số tiền 27.943,272 triệu đồng), vi phạm thời hạn chi trả ở Điểm 2.2 Mục 2 của Hợp đồng số 01/CĐCL/CQN-HT ngày 20/9/2013, nhưng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn đã không tham khảo, xử lý theo Hợp đồng và quy định ở Điểm c Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 196/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trách nhiệm chính thuộc về Công ty Hợp Thành, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn.

PC_Article_Middle
Loading…

4. Việc giao đất cho Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, việc đầu tư mở rộng Cảng đã có các mặt không tốt, vi phạm sau:

– UBND tỉnh Bình Định cho Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn quản lý, sử dụng 281.834,8 m2 đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, tuy đã quá thời hạn ổn định 05 năm tính từ thời điểm được Nhà nước chọn lọc cho thuê đất, nhưng Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục thuế đô thị Quy Nhơn chưa điều chỉnh lại đơn giá thuê đất tiến hành cho thời gian thứ hai là không đúng quy định ở Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trách nhiệm chính thuộc về Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định.

– UBND tỉnh Bình Định cho Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn quản lý, sử dụng 813,3 m2 đất Trạm cấp nước ngọt cho tàu biển theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất là không đúng đối tượng, không đúng mục đích sử dụng đất quy định ở Điều 33 và Điểm e Khoản 1 Điều 35 Luật Đất đai năm 2003, dẫn đến Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn không phải nộp tiền thuê đất, làm thất thu NSNN. Trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và UBND tỉnh Bình Định.

Sau khi Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm, cuối năm 2017, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục:

+ Ngày 21/11/2017, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4365/QĐ-UBND chuyển hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối có 813,3 m2 đất Trạm cấp nước ngọt cho tàu biển kể từ thời điểm doanh nghiệp nhà nước chuyển thành doanh nghiệp cổ phần; Chi cục Thuế đô thị Quy Nhơn đã ra Thông báo nộp tiền thuê đất từ tháng 11/2013 đến tháng 12/2017 có số tiền phải nộp là 107,1 triệu đồng; ngày 22/11/2017, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã nộp NSNN 107,1 triệu đồng.

+ Ngày 23/11/2017, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã điều chỉnh đơn giá thuê đất của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tiến hành cho kỳ ổn định đơn giá thuê đất 05 năm thứ hai 2017-2021 là 46.191 đồng/m2/năm; ngày 22/11/2017, Chi cục thuế đô thị Quy Nhơn ra Thông báo nộp tiền thuê đất năm 2017 theo đơn giá mới có tổng số tiền 13,027 tỷ đồng, số phải nộp bổ sung là 5,408 tỷ đồng; ngày 22/11/2017, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã nộp NSNN 5,408 tỷ đồng.

– Việc đầu tư mở rộng Cảng Quy Nhơn theo “Quy hoạch phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa quan trọng đối có phát triển kinh tế khu vực và địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, trong đây có lý do do dự án chưa có quy hoạch 1/500 được phê duyệt, chưa giải phóng được mặt bằng, cần phải tập trung giải quyết. Trách nhiệm thuộc về Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn, Nhà đầu tư chiến lược và UBND tỉnh Bình Định.

5. Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn trích khấu hao nhanh tài sản cố định không đúng quy định

Trong thời gian thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp từ 01/4/2013 đến 31/10/2013, Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn đã 1 sốh tân thời gian trích khấu hao, thực hiện trích khấu hao nhanh tài sản cố định nhưng không lập phương án 1 sốh tân thời gian trích khấu hao tài sản cố định trình cơ quan tài chính có thẩm quyền phê duyệt là vi phạm quy định ở Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính. Việc trích khấu hao nhanh đối có 1 số TSCĐ đã làm tăng giá thành khấu hao, dẫn đến phản ánh giảm lợi nhuận thực ở trên Báo cáo tài chính trong GĐ thực hiện cổ phần hóa và để lại doanh nghiệp số tiền 5,236 tỷ đồng, phải xử lý thu hồi vào NSNN. Trách nhiệm thuộc về nguyên Tổng giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn.

Tóm lại: Việc cổ phần hóa, thoái hết vốn nhà nước ở Cảng Quy Nhơn đã thực hiện không đúng có Đề án tái cơ cấu Tổng doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam GĐ 2012-2015 (đã được Ban Cán sự đảng Chính phủ trình, Bộ Chính trị đã thông qua), Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ở Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 04/02/2013, trong đây cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ; việc Bộ GTVT cho phép Vinalines chuyển nhượng 75,01% cổ phần thuộc có Nhà nước theo phương thức thỏa thuận trực tiếp khi không báo cáo, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép là trái thẩm quyền, vi phạm quy định của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, bởi thế 75,01% cổ phần mà Vinalines đã chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành phải xử lý thu hồi về có Nhà nước; 1 số tổ chức, cá nhân có mặt không tốt, vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

1. Về xử lý trách nhiệm

1.1. Đối có Bộ Giao thông vận tải:

– Căn cứ Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT chủ trì kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối có 1 số tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến các mặt không tốt, vi phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở Cảng Quy Nhơn nêu ở Kết luận thanh tra.

– Chỉ đạo Vinalines theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 1 số tập thể, cá nhân có mặt không tốt, vi phạm, trong đây có:

+ Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Tổ giúp việc, trong đây trách nhiệm chính thuộc về Trưởng ban Chỉ đạo và Tổ trưởng Tổ giúp việc đối có các mặt không tốt, vi phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

+ Nguyên Tổng giám đốc và nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn đối có mặt không tốt, vi phạm trong việc trích khấu hao TSCĐ không đúng quy định, dẫn đến giảm nguồn thu NSNN về thuế TNDN, giảm nguồn thu của Vinalines từ lợi nhuận trong GĐ thực hiện cổ phần hóa.

1.2.Đối có Văn phòng Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Văn phòng Chính phủ tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối có 1 số cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ có liên quan đến các mặt không tốt, vi phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

1.3.Đối có UBND tỉnh Bình Định: Theo thẩm quyền, UBND tỉnh Bình Định tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối có 1 số tập thể, cá nhân có liên quan đến mặt không tốt, vi phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

1.4. Thanh tra Chính phủ chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham khảo, xử lý theo thẩm quyền đối có các cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý có liên quan đến các mặt không tốt, vi phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

1.5. Đối có 1 số doanh nghiệp giải đáp: Căn cứ Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì xử lý hoặc chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá đối có 1 số doanh nghiệp giải đáp (ATC và CPA), 1 số thẩm định viên về các mặt không tốt, vi phạm trong việc xác định GTDN để cổ phần hóa, việc thẩm định giá cổ phần để thoái vốn nhà nước ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nêu ở Kết luận thanh tra.

2. Xử lý về kinh tế

2.1. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ:

– Chỉ đạo Bộ trưởng Bộ GTVT tham khảo, hủy bỏ 02 văn bản, gồm: Văn bản số 16937/BGTVT-QLDN ngày 27/12/2014 và Văn bản số 6327/BGTVT-QLDN ngày 20/5/2015 vì có nội dung trái thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật.

– Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, chỉ đạo, thực hiện việc thu hồi 75,01% cổ phần ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn về có Nhà nước vì Bộ GTVT đã cho phép Vinalines chuyển nhượng cho Công ty Hợp Thành theo phương thức thỏa thuận trực tiếp trái thẩm quyền, vi phạm quy định của pháp luật, chắc chắn Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối ở Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn theo Đề án tái cơ cấu Tổng doanh nghiệp Hàng hải Việt Nam GĐ 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chắc chắn an ninh quốc phòng, lợi ích của Nhà nước và nhà đầu tư theo quy định pháp luật; chỉ đạo Vinalines tham khảo, xử lý việc phân phối 10% cổ phần khi cổ phần hóa cho Công ty Hợp Thành theo Điểm 2.2 Mục 2 Hợp đồng số 01/CĐCL/CQN-HT ngày 20/9/2013.

2.2.Thanh tra Chính phủ đề nghị:

– UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng, phục vụ đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Quy Nhơn, chắc chắn nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả vận hành của Cảng Quy Nhơn.

– Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thực hiện: Đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng Quy Nhơn theo quy hoạch và Phương án cổ phần hoá Cảng Quy Nhơn đã được phê duyệt; hạch toán giảm giá thành khấu hao TSCĐ, tăng lợi nhuận và nộp NSNN số tiền 5,236 tỷ đồng; thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Cảng Quy Nhơn trên sàn chuyển nhượng chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về cơ chế chính sách phân phối hàng

– Giao Bộ Tài chính tổ chức thực hiện phân tách toàn diện vận hành thẩm định giá, đã đi vào hoạt động quy định pháp luật về thẩm định giá; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong thẩm định giá; chấn chỉnh vận hành của 1 số tổ chức, cá nhân hành nghề thẩm định giá; công khai các trường hợp vi phạm; kiên quyết thu hồi giấy phép hành nghề, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối có hành vi thông đồng, trục lợi, làm thất thoát tài sản nhà nước.

– Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, đã đi vào hoạt động quy định về 1 số tiêu chí, điều kiện chọn lọc nhà đầu tư chiến lược (tiêu chí hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hoá) và cổ đông sáng lập, chắc chắn cụ thể, thống nhất, thuận lợi trong thực hiện và quản lý./.

PV/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*